Обласна проблема

2019-2020 навчальний рік – V (підсумковий) етап роботи над проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” 

З 01.09.2015 педагоги Дніпропетровської області розпочали роботу в межах обласного науково-методичного проекту “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”.

Головна мета проекту: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.
 
Основні завдання проекту: 
 1. Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.
 2. Відбір пакету методів і методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.
 3. Створення “банку інформації” відповідно до теми та завдань дослідження.
 4. Упровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузіта науково обгрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.
 5. Розробка і впровадження моделей розвиткового освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів.
 6. Підготовка педагогів області до упровадження основних ідей проекту шляхом удосконалення системи курсової перепідготовки та активізації методичної роботи у регіоні.
 7. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.
Учасники проекту: кафедри, кабінети, лабораторії ДОІППО, методичні служби регіону, освітні заклади різних типів.

Рівні участі у проекті:
Науково-теоретичний – кафедри ДОІППО, наукові установи України, залучені для консультацій та розробки науково-методичних матеріалів.
Науково-методичний – методичні служби всіх рівнів.
Експериментальний – навчальні заклади, що проводять науково-експериментальну роботу та апробацію нових навчальних матеріалів та технологій.
Загальний – освітні заклади усіх типів та рівнів.

Основні пріоритети проекту
 1. Визначення показників, що характеризують соціальний розвиток особистості на різних вікових етапах.
 2. Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження процесу соціалізації учнів..
 3. Моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів.
 4. Упровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, визначених у процесі роботи над проектом.
 5. Використання інноваційних технологій навчання для стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів.
 6. Упровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької школярів.
 7. Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
 8. Допомога учням в опануванні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
 9. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, впровадження здоров’язбережних технологій освітнього процесу.
 10. Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань проекту.
Етапи роботи над проблемою:

Підготовчий. Конкретизація проблеми на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації та розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.

Організаційно-моделювальний. Наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку, розробка відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ, координація діяльності методичних служб різних рівнів у забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

Практичний. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, вчителя або вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетентностей особистості, масове впровадження новітніх педагогічних стратегій і конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Коригуючий. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого впровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетентностей учнів та їхніх навчальних досягнень.  Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям більшості вчителів і матеріальної бази).

Підсумковий. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підбиття підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми соціалізації учнів, підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових наукових конференцій, обмін досвідом між регіонами області.