Меморандум про співпрацю

Меморандум

про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу

між учасниками освітнього процесу

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №133» Криворізької міської ради

 

Керуючись Конституцією України та чинним законодавством України, з метою ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу педагогічна рада КЗДО (ясла-садок) №133» Криворізької міської ради, в особі завідувача – надавач освітніх послуг, що далі іменується Сторона-1, та орган батьківського самоврядування  КЗ «ДНЗ (ясла-садок), в особі голови – замовник освітніх послуг, що далі іменується Сторона-2, далі разом іменуються Сторони, уклали Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №133» Криворізької міської ради далі – ЗДО №133.

Сторони усвідомлюють спорідненість завдань, необхідність спільних дій, спрямованих на поліпшення атмосфери довіри та партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, спрямування зусиль на розбудову сучасного освітнього простору.

Сторони визнають важливість упровадження ініціатив, направлених на якісний та конструктивний діалог між Сторонами, ефективних та прийнятних для Сторін форм взаємодії.

Сторони поділяють погляди щодо взаємної відповідальності за навчання, виховання, розвиток і збереження здоров’я вихованців.

Сторони прагнуть забезпечити конструктивність позицій та оптимальний результат своєї співпраці.

 1. Загальні положення

Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співпраці Сторін у межах повноважень, визначених Меморандумом та відповідними законодавчими актами.

Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій та впроваджувати конкретні кроки для досягнення мети, визначеної Меморандумом.

Сторони виражають готовність до співпраці на засадах об’єднання можливостей Сторін, координації зусиль, погодження Сторонами основних принципів, механізмів, напрямків співробітництва.

Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співпраці Сторін згідно з положеннями Меморандуму та інформувати одна одну про спільні заходи або дії.

Для плідної співпраці Сторони погоджуються дотримуватись таких принципів: дитиноцентризм, партнерство, співпраця на результат, рівноправність, паритетність, колегіальність, взаєморозуміння, довіра, взаємна повага, толерантність, прозорість, відкритість, гласність, доброчинність, відповідність дій і рішень чинному законодавству, обов’язковість розгляду пропозицій Сторін, пріоритет погоджувальних процедур, дотримання досягнутих домовленостей, взаємна відповідальність Сторін, організаційна самостійність у межах визначених повноважень.

 1. Мета Меморандуму:

Створення ефективних та прийнятних форм і ключових правил взаємодії для всіх учасників освітнього процесу.

Основні завдання співпраці – соціальне партнерство через: соціальне замовлення, лобіювання інтересів ЗДО №133, спонсорство, волонтерство.

Формування у ЗДО №133 механізмів продуктивної співпраці між батьками, педагогами, вихованцями.

Участь Сторін у розробці та втіленні проектів розвитку ЗДО №133, погодженні суспільно значимих інтересів, що стосуються функціонування ЗДО №133.

Взаємодія Сторін із залученням додаткових джерел фінансування. Формування Сторонами спільних підходів до співфінансування ЗДО №133 на безготівковій основі:

 • створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства;
 • залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток ЗДО №133 на спеціальний рахунок.

Створення відкритої освітньої системи.

Погодження дій, спрямованих на створення сучасного та безпечного освітнього середовища.

Забезпечення громадської підтримки управлінських рішень і дій з питань розвитку та стабільного функціонування освітньої системи ЗДО №133.

Створення позитивного іміджу освітньої галузі, ЗДО №133 та підвищення довіри до них.

Формування умов, що забезпечать захист прав та інтересів дітей, батьків, педагогів, співробітників.

Будь-які інші форми співробітництва, що погоджені Сторонами і спрямовані на розбудову ЗДО №133.

 

 1. Напрями співпраці

Розбудова Сторонами на засадах партнерства моделей та механізмів взаємодії у трикутнику «діти – педагоги – батьки», що відповідає сучасному стану освіти та запитам суспільства.

Взаємодія Сторін з Департаментом освіти і науки Криворізької міської ради, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями.

Участь органів батьківського самоврядування у співуправлінні ЗДО №133:

 • участь у внутрішній системі забезпечення якості освіти;
 • участь у програмах розвитку тощо.
 • контроль над якістю надання освітніх послуг;
 • дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності і договірних зобов’язань;
 • дотриманням санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ЗДО №133;
 • організацією харчування, оздоровлення, медичного обслуговування дітей вихованців у ЗДО №133;
 • фінансово-господарською діяльністю ЗДО №133;
 • залученням і використанням коштів ЗДО №133;
 • виконанням кошторису та/або бюджету ЗДО №133;
 • процесом дотримання Меморандуму.
 1. Інші питання життєдіяльності ЗДО №133 за ініціативою Сторін

Об’єднання зусиль і можливостей Сторін у педагогічній просвіті батьків, формуванні відповідальності батьків за здобуття дітьми  дошкільної  освіти, навчання та виховання  дітей, збереження здоров’я дитини.

Участь батьків в організації і проведенні освітніх, виховних, розвиваючих, оздоровчих, спортивних, інформаційних, розважальних заходів.

Створення Сторонами додаткових можливостей у рамках соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами.

Підтримка Сторонами дітей, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах, складних життєвих обставинах.

Солідарні дії Сторін із запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час, безпритульності.

 1. Організація співпраці

Сторони визначають уповноваженим представником педагогічного колективу голову педагогічної ради ЗДО №133, уповноваженим представником вихованців – голову органу батьківського самоврядування ЗДО №133.

Сторони розробляють та затверджують спільний план заходів на навчальний рік в межах річного плану роботи.

Сторони організовують та проводять спільні публічні заходи (робочі зустрічі, тренінги, конференції, вебінари в онлайн-режимі тощо) для обговорення питань, пов’язаних із реалізацією заходів у рамках співпраці.

Сторони здійснюють за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості про співпрацю Сторін у рамках Меморандуму.

Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом однієї із Сторін.

Сторони беруть участь у розробці рекомендацій, інформаційних матеріалів, необхідних для спільної роботи.

Сторони використовують ефективні системи комунікації для поширення та збору інформації, налагодження дієвого зворотного зв’язку, зокрема таких: корпоративна пошта, сайт закладу, закриті групи у соціальних мережах, онлайн-опитування.

Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до співробітництва установи та організації, фізичних осіб, громадські організації, створювати з ними тимчасові робочі групи.

Сторони мають право за взаємною згодою створювати власні правила та документи внутрішнього розпорядку, що не суперечать чинному законодавству.

Регуляторні документи мають бути публічними, всім відомими, загальнодоступними і сприйматися всіма учасниками освітнього процесу. Регуляторні документи розробляються за участю всіх учасників освітнього процесу та членів колективу ЗДО №133.

Сторони забезпечують прозорість та відкритість своїх відносин у рамках реалізації положень Меморандуму шляхом упровадження належного контролю та систематичної звітності.

 1. Прийом в ЗДО

Зарахування дітей до ЗДО №133 відбувається в порядку електронної черги. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

 1. Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ЗДО письмово повідомляє батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Перелік осіб, які мають право на пільги при влаштуванні дітей у ЗДО:

 1. Дітям,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).
 2. Дітям військовослужбовців (першочергово).
 3. Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).
 4. Дітям працівників ЗДО.

 

 1. Права та обов’язки батьків

Батьки мають право:

 • вносити пропозиції щодо роботи з дітьми;
 • отримувати безоплатну консультативну допомогу в межах робочого часу та графіку вихователя, психолога, вихователя-методиста, медсестри, завідувача;
 • відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
 • заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

Батьки забов’язані:

 – вносити встановлену плату за харчування дитини до 10 числа поточного місяця;

 – віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

 – приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарного регламенту;

 – дотримуватись режиму роботи ЗДО, приводити та забирати дитину вчасно;

 – своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини зі вказанням причини її відсутності;

–  забороняється батькам відвідувати ЗДО в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

 1. Права вихованців

Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України “Про освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
 1. Права та обов’язки працівників

Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України “Про освіту”, Законом “Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

Працівники ЗДО мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • ідивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

Педагогічні працівники забов’язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями програм на рівні обов’язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
 • готувати дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
 • захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

 

 1. Прикінцеві положення

Дотримання Меморандуму є запорукою плідної співпраці Сторін, спрямованої на досягнення вищезазначених цілей.

Усі зміни до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

Меморандум є відкритою угодою між Сторонами.

Меморандум складено українською мовою на 8 арк. у 2 примірниках, які ідентичні і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Будь-які питання щодо тлумачення або застосування положень Меморандуму вирішуються Сторонами на партнерських засадах шляхом проведення консультацій та переговорів.

Меморандум набуває чинності з дня його підписання та діє до 2025 року.

Припинення дії Меморандуму настає через 3 місяці після отримання повідомлення відповідною Стороною. Після цього Меморандум припиняє дію, за винятком урегулювання претензій, що виникли до того дня, у який Меморандум припинив дію, а також будь-якої поточної діяльності з реалізації конкретних проектів у рамках Меморандуму.